fbpx

Ochrana súkromia

Informácie o ochrane osobných údajov

Prevádzkovateľ: Bc. Martina Šišová – GURU Consulting, so sídlom Borinská 402/8, 900 33 Marianka, IČO 52 297 187, DIČ 1122693462 zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu v
stav: 3.1.2020

Od 25. mája 2018 platia v oblasti ochrany osobných údajov v celej Európe jednotné normatívy všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR). (DSGVO). V nasledovných informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o spracovaní osobných údajov vykonanom prevádzkovateľom GURU ZDRAVIA („GURU ZDRAVIA“ a/alebo „my“ a/alebo „prevádzkovateľ“) podľa podmienok GDPR a aktuálne aplikovateľných zákonov o ochrane osobných údajov.

Pozorne si prečítajte, prosím, naše informácie o ochrane osobných údajov. Ak by ste k naším informáciám o ochrane osobných údajov mali otázky alebo poznámky, radi vám odpovieme na emailovej adrese info@guruzdravia.sk

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Tieto informácie o ochrane osobných údajov platia pre spracovanie údajov prevádzkovateľom

Bc. Martina Šišová – GURU Consulting, so sídlom Borinská 402/8, 900 33 Marianka, IČO 52 297 187, DIČ 1122693462 zapísanej v živnostenskom registri Okresného úradu v
Email: info@guruzdravia.sk

Webová stránka: https://www.guruzdravia.sk

2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby

Zodpovednú osobu prevádzkovateľa môžete kontaktovať na adrese

Bc. Martina Šišová – GURU Consulting
Borinská 402/8
90033 Marianka
Email: info@guruzdravia.sk

3. Účely spracovania údajov, právne základy a oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana a tiež kategórie príjemcov

3.1. Vyvolania našich webových stránok/aplikácií

3.1.1. Prihlasovacie súbory

Pri každom prístupe na webové stránky/aplikácie za zašlú informácie prostredníctvom príslušného internetového prehliadača vášho príslušného koncového zariadenia na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa uložia v protokolových súboroch, takzvaných prihlasovacích súboroch. Pritom uložené údajové záznamy obsahujú nasledovné údaje, ktoré sa uložia až po automatické vymazanie: Dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, odkazujúca URL adresa (URL adresa zdroja, z ktorého ste sa dostali na naše webové stránky), prenášané množstvo údajov, doba nabíjania, a tiež produkt a informácie o verzii aktuálne použitého prehliadača a tiež meno vášho poskytovateľa prístupu.

Právnym základom spracovania IP adresy je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Náš oprávnený záujem vyplýva

 • zo zabezpečenia hladkého vytvorenia pripojenia,
 • zabezpečenia komfortného využitia našej webovej stránky/aplikácie,
 • vyhodnotenia systémovej bezpečnosti a stability.

Bezprostredný spätný logický záver týkajúci sa vašej identity nie je podľa informácií možný a nebude ani nami vyvodený. Údaje sa uložia a po dosiahnutí vyššie uvedeného účelu sa automaticky vymažú. Štandardné doby na vymazanie sa orientujú podľa kritéria nevyhnutnosti.

3.1.2. Cookies, sledovanie, pluginy sociálnych médií

Pre našu webovú stránku/aplikáciu používame takzvané cookies, určité sledovacie nástroje, proces targeting a tiež pluginy sociálnych médií. O ktoré použité procesy presne ide a spôsob použitia ich údajov na tento účel sú podrobne vysvetlené nižšie.

3.2.Odôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1.Spracovanie údajov pri uzatvorení zmluvy

Ak sa zaregistrujete na jednej z našich webových stránok/aplikácií a/alebo uzavriete s nami inú zmluvu, spracujeme údaje potrebné na uzatvorenie, vykonanie alebo ukončenie zmluvy s vami. K tomu patria:

 • Meno, priezvisko
 • Fakturačná adresa a adresa dodávateľa
 • E-mailová adresa
 • Údaje faktúry a platobné údaje
 • Dátum narodenia
 • Telefónne číslo

Právnym základom k tomu je článok 6 odsek 1 písmeno a) a b) GDPR, t.j. poskytnete nám údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napríklad vedenie vášho zákazníckeho účtu/užívateľského účtu, realizácie kúpnej zmluvy, doručenie produktov) medzi vami a nami. Na spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade kúpy prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií sme okrem toho z dôvodu zákonných normatívov zaviazaní k zaslaniu elektronického potvrdenia objednávky (článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR).

V prípade, že vaše údaje nepoužívame na reklamné účely, uchovávame údaje zhromaždené na realizáciu zmluvy počas trvania zmluvy, ako aj do skončenia platnosti zákonných alebo potenciálnych zmluvných práv zo záruky a práv na záruku. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie zmluvného vzťahu požadované podľa obchodného a daňového práva počas lehôt stanovených zákonom. Za toto obdobie budú údaje opätovne spracované v prípade preskúmania finančnou správou.

Na realizáciu kúpnych zmlúv prostredníctvom našich webových stránok/aplikácií je potrebné ďalšie nasledovné spracovanie údajov:

Vaše platobné údaje budú odovzdané nami povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí spracujú platbu (platby). Informácie o vašej adrese doručenia odovzdáme nami povereným logistickým spoločnostiam a prepravným partnerom. S cieľom zabezpečiť, aby sa doručenie tovaru vykonávalo podľa vašich želaní, poskytneme v prípade potreby vašu e-mailovú adresu a v prípade potreby aj telefónne číslo nami poverenej logistickej spoločnosti, a/alebo prepravného partnera, ktorý prevezme doručenie. Títo vás môžu kontaktovať pred doručením, aby ste sa s nimi dohodli na podrobnostiach doručenia a/alebo aby oznámili doručenie. Príslušné údaje sa sprostredkujú výhradne na príslušné účely.

3.2.2. Využívanie údajov za účelom predchádzania podvodom

Údaje, ktoré poskytnete v súvislosti s objednávkou, sa môžu použiť na overenie, či existuje atypický proces objednávania (napríklad simultánne objednanie veľkého množstva tovaru na rovnakú adresu pomocou rôznych zákazníckych účtov). V zásade existuje oprávnený záujem na vykonanie takéhoto preskúmania, aby sa zabránilo zneužívajúcim objednávkam a trestným činom.

Právnym základom spracovania je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.3. Spracovanie údajov na reklamné účely

3.3.1. Mailová reklama

V zásade máme oprávnený záujem o využitie vašich údajov na marketingové účely. Spracovávame nasledujúce údaje pre vlastné marketingové a tiež marketingové účely tretích strán: Meno, priezvisko, mailová adresa.

Okrem toho sme oprávnení uchovávať k uvedeným údajom dodatočné osobné údaje zhromaždené o vás v súlade so zákonnými normatívmi na vlastné marketingové účely a tiež na marketingové účely tretích strán. Cieľom je poskytnúť vám reklamu orientovanú výlučne na vaše aktuálne alebo vnímané potreby a neobťažovať vás zbytočnou reklamou.

Nedochádza k sprostredkovaniu uložených údajov tretím stranám. Prebádzkovateľ GURU ZDRAVIA okrem toho pseudonymizuje/anonymizuje osobné údaje zhromaždené o vás za účelom používania pseudonymizovaných/anonymizovaných údajov na vlastné marketingové účely a tiež na marketingové účely tretích strán (inzerentov).

Pseudonymizované/anonymizované údaje môžu byť použité aj na online individualizovanú inzerciu, čím môže prebiehať riadenie reklamy tretími poskytovateľmi služieb a/alebo agentúrami. Právnym základom použitia osobných údajov na marketingové účely je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Upozornenie na právo namietať

Môžete kedykoľvek bezplatne namietať voči používaniu vašich osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely s účinnosťou pre budúcnosť na adrese info@guruzdravia.sk

Pokiaľ vznesiete námietku, vaše údaje budú zablokované ohľadom ďalšieho reklamného spracovania údajov. Poukazujeme na to, že vo výnimočných prípadoch aj po prijatí vašej námietky môže dôjsť ešte k dočasnému zasielaniu propagačného materiálu. To je technicky spôsobené potrebnou dobou prípravy na výber a neznamená to, že sme vašu námietku nezrealizovali.

3.3.2. Bulletin/Newsletter

Na našich webových stránkach/aplikáciách vám ponúkame možnosť prihlásiť sa pre odber nášho bulletinu/Newslettera. Aby sme sa uistili, že pri zadávaní e-mailovej adresy nedošlo k žiadnym chybám, používame postup double-opt-in (postup DOI): Po zadaní vašej e-mailovej adresy do prihlasovacieho poľa a poskytnutí vášho súhlasu k obdržaniu nášho bulletinu/Newslettera vám pošleme potvrdzovací odkaz na uvedenú adresu. Iba po kliknutí na tento potvrdzovací odkaz sa vaša e-mailová adresa zaradí do nášho mailing listu na zasielanie nášho bulletinu/Newslettera. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR.

Upozornenie na právo na odvolanie

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s budúcim účinkom oznámením na adresu info@guruzdravia.sk alebo môžete využiť možnosť odhlásenia na konci každého bulletinu/Newslettera.

3.3.4. Výherné súťaže

Ak sa zaregistrujete v organizovaných výherných súťažiach prevádzkovateľa GURU ZDRAVIA, použijeme vaše údaje poskytnuté pri príslušnej registrácii na účel realizácie účastníckej zmluvy, najmä na oznámenie o výhre a prípadne reklamu našich ponúk a/alebo ponúk našich partnerov výherných súťaží. Podrobné informácie nájdete v príslušných podmienkach účasti na danej výhernej súťaži. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR, článok 6 odsek 1 písmeno b) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.4. Online prezentácia a optimalizácia webových stránok

3.4.1 Cookies – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme mohli využívať určité funkcie a štatisticky zaznamenávať používanie našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka zahŕňajúceho viaceré stránky, na ktorom môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu. Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám, aby sme opäť rozpoznali váš počítač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies alebo cookies s viacerými reláciami). Najmä tieto cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Napríklad vám tieto súbory umožnia zobrazenie informácií, ktoré sú špecificky prispôsobené vašim záujmom na stránke.

Samozrejme, môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby neukladal naše cookies vo vašom koncovom zariadení. Funkcia pomoci na lište s ponukami väčšiny webových prehliadačov vám ukáže, ako zabrániť prehliadaču akceptovať nové súbory cookies, ako nechať váš prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako môžete odstrániť všetky už prijaté súbory cookies a ako môžete všetky ostatné zablokovať.

Postupujte prosím nasledovne:

V programe Internet Explorer

 1. V ponuke „Nástroje” vyberte položku “Možnosti siete internet”..
 2. Kliknite na kartu “Ochrana osobných údajov”.
 3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla “OK” potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Firefox:

 1. V ponuke “Nástroje” vyberte položku “Nastavenia”.
 2. Kliknite na položku “Ochrana osobných údajov”.
 3. Zvolte v Drop-Down nabídce zadání “Nastavit dle uživatelem definovaných nastaveních”.
 4. V rozbaľovacej ponuke zvoľte položku “vytvoriť podľa užívateľsky definovaných nastavení”. Teraz môžete nastaviť, či chcete cookies akceptovať, ako dlho chcete súbory cookies ponechať a pridať výnimky, ktorým stránkam chcete vždy alebo nikdy dovoliť používanie súborov cookies.
 5. Pomocou tlačidla “OK” potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Google Chrome:

 1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome.
 2. Teraz zvoľte “Nastavenia”.
 3. Kliknite na “Zobraziť rozšírené nastavenia”.
 4. V časti “Ochrana osobných údajov” kliknite na položku “Nastavenia obsahu”.
 5. V časti “Cookies” môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia:
  • Vymazať Cookies
  • Štandardne blokovať Cookies
  • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok

Schváliť výnimky pre cookies určitých webových stránok alebo domén. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pokiaľ u týchto cookies a/alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1, písmeno f) GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu.

3.4.2. Google Analytics

Na účely navrhovania na základe potrieb a neustálej optimalizácie našich stránok používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (“Google”). Služba Google Analytics používa tzv. “cookies”, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. V tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie, ako napríklad

 • typ/verzia prehliadača,
 • použitý operačný systém,
 • predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
 • predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),
 • čas žiadosti servera

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými informáciami spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zhromažďované údaje sa archivujú po dobu 26 mesiacov. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním pluginu (zásuvného modulu) prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

3.5. Targeting

Takzvané opatrenia targetingu/zacielenia, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa vykonávajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem). Využívané opatrenia targetingu/zacielenia používame na to, aby sa na vašich koncových zariadeniach zobrazovali iba reklamy, ktoré sú orientované na vaše skutočné alebo vnímané záujmy, a aby ste neboli obťažovaní reklamami, ktoré nie sú pre vás zaujímavé.

3.7. Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

3.8.Pluginy sociálnych médií

Aby sme šírili meno našej spoločnosti, používame na našej webovej stránke sociálne pluginy z rôznych sociálnych sietí na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Súvisiaci reklamný účel sa má považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, zaručujú príslušní poskytovatelia.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, na ktoré odkazujeme ďalej.

3.8.2. Facebook

Na tejto webovej stránke sa používajú ďalšie sociálne pluginy spoločnosti Facebook. Ide pritom o ponuky spoločnosti Facebook..

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa pripojí na Facebook a obsahy sa načítajú z týchto stránok. Vašu návštevu tejto webovej stránky tak môže sledovať spoločnosť Facebook, aj keď aktívne nepoužívate žiadnu funkciu sociálneho pluginu. Ak máte účet na Facebooku, môžete použiť taký sociálny plugin a zdieľať informácie so svojimi priateľmi. Prevádzkovateľ GURU zdravia nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a sprostredkovanie informácií.

Spoločnosť Facebook poskytuje podrobné informácie o rozsahu, povahe, účelu a ďalšom spracovaní vašich údajov na svojich internetových stránkach. Tu nájdete ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení k ochrane vášho súkromia.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

4. Príjemca mimo EÚ

S výnimkou spracovania popísaného vyššie, neposielame vaše údaje príjemcom so sídlom mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Spomínané spracovanie zahŕňa prenos údajov na servery poskytovateľov sledovacích technológií, ktorých sme týmto poverili. Tieto servery sa nachádzajú v USA. Prenos údajov sa uskutočňuje na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie, ako aj podľa zásad takzvaného štítu na ochranu osobných údajov, Privacy Shield.

5. Vaše práva

5.1. Prehľad

Okrem práva na odvolanie vášho udeleného súhlasu máte k dispozícii nasledujúce ďalšie práva, ak platia príslušné zákonné požiadavky:

 • právo získať informácie o vašich osobných údajoch, ktoré sme uložili u nás (článok 15 GDPR),najmä si môžete vyžiadať informácie o účeloch spracovania, kategórii osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým boli vaše údaje oznámené, plánovaných obdobiach uloženia,pôvode vašich údajov, ak neboli zhromaždené priamo od vás;
 • právo opraviť nepresné alebo doplniť správne údaje (článok 16 GDPR),
 • právo na vymazanie údajov uložených u nás (článok 17 GDPR), pokiaľ nie je potrebné dodržiavať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty uchovávania alebo iné zákonné povinnosti, prípadne práva na ďalšie uloženie,
 • právo obmedziť spracovanie vašich údajov (článok 18 GDPR), pokiaľ ste spochybnili správnosť údajov, spracovanie je nezákonné, ale ich vymazanie zamietate; prevádzkovateľ už nepotrebuje údaje, ale potrebujete ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo ste namietali voči spracovaniu v súlade s článkom 21 GDPR,
 • právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR,t.j. právo na prenos vybraných údajov uložených u nás v bežnom, strojom čitateľnom formáte alebo na vyžiadanie prenosu na iného prevádzkovateľa,
 • právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spravidla môžete kontaktovať dozorný orgán vášho obvyklého miesta bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Vyššie uvedené práva môžete voči nám uplatniť na adrese info@guruzdravia.sk.

5.2. Právo namietať

Za podmienok uvedených v článku 21 odsek 1 GDPR je možné vzniesť námietky voči spracovaniu údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z konkrétnej situácie dotknutej osoby. Vyššie uvedené všeobecné právo namietať sa vzťahuje na všetky účely spracovania opísané v tejto informácii o ochrane osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Na rozdiel od špeciálneho práva namietať voči spracovaniu údajov na reklamné účely sme podľa GDPR povinní realizovať takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám poskytnete dôvody nadradeného významu (napríklad možné ohrozenie života alebo zdravia).

5.3. Právo na odvolanie

Pokiaľ spracovávame údaje na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu neznamená, že spracovanie údajov vykonané na základe súhlasu až do momentu zrušenia sa stáva neúčinným.

GURU ZDRAVIA